Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

 1. Beautysalon Skin Contour, gevestigd te Heythuysen, KvK-nummer 71598707, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Beautysalon Skin Contour.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan Beautysalon Skin Contour tegen betaling werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden door of namens Beautysalon Skin Contour waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 3. De toepasselijkheid van eventuele algemene- of inkoopvoorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3: Aanbod

 1. Een afspraak voor een behandeling kan worden geboekt via telefoon, email of WhatsApp.
 2. Beautysalon Skin Contour kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgafspraken

Artikel 4: Tarieven en betalingen  

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Betaling van een behandeling kan contant of via een betaalverzoek direct na de behandeling, worden voldaan. Producten die op locatie worden aangeschaft kunnen via een betaalverzoek worden voldaan.
 3. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Beautysalon Skin Contour heeft het recht de op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen.
 4. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 5. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.

Artikel 5: Informatieverstrekking klant

 1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan Beautysalon Skin Contour.
 2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Beautysalon Skin Contour zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Klant verklaart door ondertekening van het intakeformulier bekend te zijn en akkoord te gaan met alle vermelde mogelijke gevolgen van de behandeling.
 4. Klant vrijwaart Beautysalon Skin Contour voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
 5. Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant.
 6. Beautysalon Skin Contour is te allen tijde gerechtigd een overeenkomst te weigeren op basis van verstrekte informatie of wanneer hygiëne in het geding komt.

Artikel 6: Uitvoering van de overeenkomst

 1. Beautysalon Skin Contour voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde.
 2. Beautysalon Skin Contour behandelt enkel personen vanaf 16 jaar en ouder, tenzij klant schriftelijke toestemming heeft van een ouder of wettelijk vertegenwoordiger. Zij is bevoegd te vragen naar een geldig legitimatiebewijs.
 3. Alle behandelingen vallen onder de kennisneming van de contra-indicaties.
 4. De werkzaamheden van Beautysalon Skin Contour zijn verbonden aan de hygiënevoorschriften zoals opgesteld door de brancheorganisatie ANBOS.

Artikel 7: Wijziging en annulering

 1. Beautysalon Skin Contour heeft ten allen tijde het recht een klant voor behandeling te weigeren.
 2. Beautysalon Skin Contour is bevoegd de overeenkomst te beëindigen indien nieuwe feiten of omstandigheden zijn ontstaan, waardoor er sprake is van een verstoring van de vertrouwensrelatie. Beautysalon Skin Contour is in een dergelijk geval niet gehouden tot een schadevergoeding.
 3. In het geval voor onvoorziene omstandigheden heeft Beautysalon Skin Contour de mogelijkheid een overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ongeval, ziekte Beautysalon Skin Contour en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Beautysalon Skin Contour maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan klant. Indien verplaatsing niet mogelijk of gewenst is, kan de overeenkomst kosteloos worden ontbonden.
 4. Een afgesproken behandeling kan tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden verzet; bij het verzetten van de behandeling binnen 24 uur of het verstek laten gaan, evenals meer dan 10 minuten later dan de afgesproken tijd aanwezig zijn, komt de behandeling te vervallen en wordt deze als dusdanig doorberekend.

Artikel 8: Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand, een pandemie of overheidsmaatregelen.
 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaan making. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9: Herroepingsrecht producten

 1. Klant heeft een bedenktijd van 14 kalenderdagen om de aankoop van fysieke producten uit de webshop te ontbinden. Beautysalon Skin Contour heeft het recht de klant te vragen naar de reden van herroeping, maar klant is niet verplicht een reden op te geven.
 2. De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat de klant het product heeft ontvangen.
 3. Het herroepingsrecht geldt niet voor aankopen gedaan in de praktijk aan de Grathemerweg 2 te Kelpen-Oler.

Artikel 10: Verplichtingen bij herroeping

 1. Klant dient tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Het product mag slechts worden geïnspecteerd zoals dat in een winkel toegestaan zou zijn.
 2. Waardevermindering van het product door omgang in strijd met het in lid 1 genoemde komt voor rekening van de klant.
 3. Beautysalon Skin Contour stuurt na ontvangst van de melding van herroeping een ontvangstbevestiging aan de klant.
 4. Beautysalon Skin Contour vergoedt de betalingen van de klant binnen 14 dagen nadat de klant de herroeping kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 11: Uitoefening van herroepingsrecht

 1. Klant meldt schriftelijk via het modelformulier voor herroeping en binnen de bedenktijd aan Beauty & Wellness Romana dat zij gebruik maakt van het herroepingsrecht.
 2. Binnen 14 dagen na de melding zoals genoemd in lid 1 van dit artikel, stuurt de klant het product, redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, terug.
 3. De bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht komt toe aan de klant.
 4. De kosten van het terugzenden van het product komen voor rekening van klant.

Artikel 12: Levering

 1. Als verzendadres geldt het adres dat de klant heeft opgegeven. Beautysalon Skin Contour is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.
 2. Beautysalon Skin Contour verzendt geaccepteerde bestellingen binnen 2 werkdagen, tenzij een langere termijn is afgesproken. Indien producten niet op voorraad zijn, wordt klant op de hoogte gehouden van de aangepaste levertijd.
 3. Beautysalon Skin Contour levert binnen de EU.

Artikel 13: Aansprakelijkheid schade

 1. Beautysalon Skin Contour is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt
 2. Beautysalon Skin Contour is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder psychische of lichamelijke schade die eventueel zou zijn opgelopen tijdens een behandeling. Klant dient vooraf op de hoogte te zijn van de contra-indicaties.
 3. Beautysalon Skin Contour is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 4. Beautysalon Skin Contour is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van de klant gedurende een overeenkomst op locatie.
 5. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een behandeling of training.
 6. Beautysalon Skin Contour kan niet verantwoordelijk worden gehouden wanneer de nazorginstructies niet (voldoende) zijn opgevolgd door klant.
 7. Beautysalon Skin Contour is niet verantwoordelijk voor de handelingen en gedragingen van klant tijdens en na afloop van een behandeling. De klant maakt altijd zelf zijn/haar eigen keuzes en neemt daarvoor de volledige verantwoordelijkheid.
 8. In het geval dat Beautysalon Skin Contour een schadevergoeding verschuldigd is aan klant bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, of bij uitblijven van uitkeren, door Beautysalon Skin Contour aan klant in rekening is gebracht, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.
 9. Klant vrijwaart Beautysalon Skin Contour tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Beautysalon Skin Contour geleverde diensten.

Artikel 14: Intellectueel eigendom

 1. Klant kan op het intakeformulier aangeven of zij ermee akkoord gaat dat Beautysalon Skin Contour voor- en nafoto’s van de behandeling gebruikt in haar portfolio.
 2. Het eigendom van door Beautysalon Skin Contour geleverde producten gaat pas over op klant na volledige betaling.

Artikel 15: Bijzondere bepalingen

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen.

Artikel 16: Acties en kortingen

 1. Beautysalon Skin Contour kan aanbiedingen en acties aanbieden. Wanneer de termijn van de aanbieding of actie is verstreken, is Beautysalon Skin Contour niet meer verplicht zich aan de bij de actie geldende voorwaarden te houden.
 2. Aangeboden kortingen zijn enkel van toepassing wanneer de betaling binnen de gestelde termijn is voldaan. Beautysalon Skin Contour bepaalt te allen tijde of de korting correct is toegepast. In geval van foutieve toepassing behoudt Beautysalon Skin Contour het recht de bestelling te annuleren.
 3. Kortingen kunnen niet met terugwerkende kracht worden toegepast op eerdere bestellingen.

Artikel 17: Klachten

 1. Klant is verplicht om klachten over de geleverde diensten en behandelingen binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan Beautysalon Skin Contour.
 2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de klant geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.
 4. Beautysalon Skin Contour zal te allen tijde de wettelijke garantiebepalingen in acht nemen.
 5. Vanaf 15 februari 2016 is het voor klanten in de EU ook mogelijk om klachten over fysieke aankopen uit de webshop aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden ophttp://ec.europa.eu/odr . Wanneer de klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het de klant vrij om de klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Artikel 18: Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Partijen zullen enkel worden beslecht in het arrondissement waarin Beautysalon Skin Contour is gevestigd, tenzij een wettelijke bepaling anders verplicht.
 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Beautysalon Skin Contour en betrokken derden 12 maanden.

Artikel 18: Retourneren

Wil je een product retour sturen? Alleen ongeopende producten in originele staat en in de originele verpakking komen voor vergoeding in aanmerking. Voorwaarde is dat je hier binnen 24 uur melding van maakt via info@beautysalonskincontour.nl en dat je het product binnen 14 dagen na ontvangst naar ons retourneert. Kosten van het retourneren zijn voor eigen rekening en worden niet vergoed door Beautysalon Skin Contour

Mocht je (één) product(en) hebben ontvangen dat (die) je niet had besteld, laat de verpakking dan intact. Een ongewenst product dat toch wordt gebruikt of waarvan de deksel of dop is opengemaakt, wordt beschouwd als een product dat door de klant is geaccepteerd. Het aangebroken product kan niet meer worden teruggezonden of geruild.

Wanneer de verpakking is geopend en blijkt dat het product niet aan je verwachting voldoet zoals bijvoorbeeld de kleur kan het product niet worden geruild. Wees dus zorgvuldig bij het plaatsen van bestellingen.

Als klant ben je verantwoordelijk voor de verzendings- en verpakkingskosten van de geretourneerde producten en Beautysalon Skin Contour is niet verantwoordelijk voor pakketten die tijdens het transport naar Beautysalon Skin Contour zoek raken.

De waardering van beautysalonskincontour.nl bij WebwinkelKeur Reviews is 8.6/10 gebaseerd op 8 reviews.